55.000

Yoghurt  based  drink with fresh banana blended and serve chilled.

Sinh tố chuối và sữa chua tự nấu.

36.Banana Lassi

55.000

0